06-08-2017 13:20

Player statistic

QTY Event Time
Sho Hai Mai 1 31'
Sho Hai Mai 1 73'
Hanh Ta 1 41'
Daniel Lalic 1
Time Event QTY
3' 1 Ali Haidari
45' 1 Arif Arifi
72' 1 Zahir Yaqobi
3 Missam Agha
2 Ali Haidari
Go to top